Open de McGill - Gagnants

McGill Open - Winners

Year/Année

X-table/Tableau

# Players/Joueurs

Section "A"

Section "B"

Section "C"

2019 (semi-rapide/active) Yes/Oui 62 Thomas ROUSSEL-ROOZMON Andreas LOKEN .
2018 (semi-rapide/active) Yes/Oui 90 Bator SAMBUEV Sami HALHAL .
2017 (semi-rapide/active) Yes/Oui 84 Qiyu ZHOU Mark Geryl TEMPLONUEVO .
2016 Yes/Oui 125 Zong Yang YU Maxim BARKO Xi Ming YU
2015 Yes/Oui 116 Aman HAMBLETON, Hong Rui ZHU Paul WESTON Simon LEGAULT, Julia Tsukerman, Chenxi LIN
2014 Yes/Oui 109 Nikita KRAIOUCHKINE Oscar SPRUMONT Wenxuan ZHONG
2013 Yes/Oui 84 Bator SAMBUEV Jose HEREDIA Victor NOAMBAKUWA, Benjamin SUN
2012 Yes/Oui 73 Louie JIANG Brandon ESHLEMAN Chin LEUNG (section D: Sina BATHAIE)